VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD

Søknaden gjelder
Du kan ikke søke om hybel og leilighet på samme skjema. Kryss derfor av om søknaden gjelder hybel eller leilighet.

Opplysinger om søker
Husk å føre opp telefon- og/ eller mobilnummer slik at vi kan nå deg i tilfelle vi trenger tilleggsinformasjon i forbindelse med behandling av søknaden.

Fulllstendig oversikt over tidligere og planlagt utdanning ved høgskole og universitet
Oppgi tidligere avlagte eksamener samt planer for resten av studietiden. Også ex.phil og ex.fac tas med. Dersom studietida avviker vesentlig fra det vanlige, må dette redegjøres for. Ved søknad om leilighet der begge er studenter skal også ektefelle/samboer oppgi fullstendig studieplan.

Opplysninger ved søknad om familiebolig (må spesifiseres nærmere i tilleggsopplysninger)
Oppgi navn og fødselsdato på barn som bor fast sammen med søker. Enslig forsørger må ha daglig omsorg minst 50% for å ha borett på 2-roms leilighet og mer enn 50% for å ha borett på 4-roms leilighet. Ved delt omsorg skal egenerklæring om omsorgsansvar sendes/leveres og være underskrevet av begge foreldre. Ved graviditet må bekreftelse fra lege sendes/leveres.

Ønsket studenthjem/boligtype
Angi ønsker i prioritert rekkefølge (1.ønske, 2.ønske osv.) Du vil ikke få tilbud i andre studenthjem enn Strandvegen Studentheim. Marker kun aktuelle alternativer.

Dersom du ikke angir noen ønsker vil du stå på venteliste for alle alternative boliger. Det gis kun ett tilbud om bolig. Dersom du avslår mottatt tilbud, men ønsker å stå på venteliste for et annet boalternativ, må du søke på nytt. Datoen for den nye søknaden vil være utgangspunktet for plassering i ventelisten.

Søkere med spesielle behov
Søkere med spesielle behov, eksempelvis funksjonshemmende med behov for tilpassning av bolig, er prioritert ved tildelig av leiligheter. Disse oppfordres til å ta kontakt med Strandvegen Studentheim så tidlig som mulig for ønsket innflytting. Søker må kunne dokumentere sine behov.

Behandlig av søknaden
Søkere med studiested på Mellomveien (Institutt for lærerutdanning og pedagogikk) og Krognessveien (Musikkonservatoriet ved kunstfaglig fakultet) blir prioritert.Tildelingen av hyblene skjer fortløpende etter søknadsdato. Nye studenter (dvs. studenter som aldri har studert tidligere, verken i Tromsø eller andre steder) er prioritert ved tildelingen av hybler i august. Leilighetene er forbeholdt par og par med barn blir prioritert ved tildeling.

Alle søkere må sende / vise kopi av gyldig studiebevis eller opptaksbrev før utskrivelse av kontrakt / utlevering av nøkler.

Søknadsdato, som er utgangspunkt for plassering på venteliste, vil være det tidspunkt søknaden er komplett med nødvendig dokumentasjon. Søknad om innflytting mer enn en måned før ønsket innflyttingsdato registreres som mottatt en måned før ønsket innflytting uavhengig av søknadstidspunktet. Eksempel: Søkt i februar med ønsket innflytting i juni. Søknaden registreres som mottatt 1.mai og får ventelisteplass tilsvarende 1.mai.

Oppdatering av ventelister
Søknaden er gyldig i en måned etter ønsket innflyttingsmåned. Hvis du ikke har fått et boligtilbud i løpet av denne perioden og fortsatt er interessert i studentbolig, må du selv kontakte Strandvegen Studentheim og gi beskjed om dette.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Strandvegen Studentheim. Se også informasjon om leiekontrakt og reglement under beboerinformasjon i menyen.

Åpningstider:

Mandag - Fredag: kl 08:30 - 15:30

Telefon:  77 61 82 04

E-post: post@studentheim.no

Se kontaktinformasjon i menyen for ytterligere opplysninger.