VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SOKNAD

Soknaden gjelder
Du kan ikke soke om hybel og leilighet pa samme skjema. Kryss derfor av om soknaden gjelder hybel eller leilighet.

Opplysinger om soker
Husk a fore opp riktig mobilnummer og mailadresse, slik at vi kan na deg i tilfelle vi trenger tilleggsinformasjon i forbindelse med behandling av soknaden.

Fullstendig oversikt over tidligere og planlagt utdanning ved hogskole og universitet
Oppgi tidligere avlagte eksamener samt planer for resten av studietiden. Dersom studietida avviker vesentlig fra det vanlige, ma dette redegjores for. Ved soknad om leilighet der begge er studenter skal ogsa ektefelle/samboer oppgi fullstendig studieplan.

Opplysninger ved soknad om familiebolig (ma spesifiseres nermere i tilleggsopplysninger)
Oppgi navn og fodselsdato pa barn som bor fast sammen med soker. Enslig forsorger ma ha daglig omsorg minst 50% for a ha borett pa 2-roms leilighet og mer enn 50% for a ha borett pa 4-roms leilighet. Ved delt omsorg skal egenerklering om omsorgsansvar sendes/leveres og vere underskrevet av begge foreldre. Ved graviditet m bekreftelse fra lege sendes/leveres.

onsket studenthjem/boligtype
Angi onsker i prioritert rekkefolge (1.onske, 2.onske osv.) Du vil ikke fa tilbud i andre studenthjem enn Strandvegen Studentheim. Marker kun aktuelle alternativer.

Dersom du ikke angir noen onsker vil du sta pa venteliste for alle alternative boliger. Det gis kun ett tilbud om bolig. Dersom du avslar mottatt tilbud, men onsker a sta pa venteliste for et annet boalternativ, ma du soke pa nytt. Datoen for den nye soknaden vil vere utgangspunktet for plassering i ventelisten.

Sokere med spesielle behov
Sokere med spesielle behov, eksempelvis funksjonshemmende med behov for tilpassning av bolig, er prioritert ved tildelig av leiligheter. Disse oppfordres til a ta kontakt med Strandvegen Studentheim sa tidlig som mulig for onsket innflytting. Soker ma kunne dokumentere sine behov.

Behandlig av soknaden
Sokere som fortrinnsvis tar laererutdanning, og/eller er student ved Institutt for laererutdanning og pedagogikk (ILP), blir prioritert ved tildeling av bolig. Tildelingen av bolig skjer fortlopende etter soknadsdato. Ved ledighet kan boliger tildeles andre studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet (UiT), etter soknad. Nye studenter (dvs. studenter som aldri har studert tidligere og kommer rett fra videregaende skole) er prioritert ved tildelingen av hybler i august. Leilighetene er forbeholdt par. Par med barn blir prioritert ved tildeling.
Alle sokere ma fremvise godkjent utdanningsplan og studentbevis for signering av kontrakt og utlevering av nokler
Soknadsdato, som er utgangspunkt for plassering pa venteliste, vil vere det tidspunkt soknaden er komplett med nodvendig dokumentasjon. Soknad om innflytting mer enn en maned for onsket innflyttingsdato registreres som mottatt en maned for onsket innflytting uavhengig av soknadstidspunktet. Eksempel: Sokt i februar med onsket innflytting i juni. Soknaden registreres som mottatt 1.mai og far ventelisteplass tilsvarende 1.mai.

Oppdatering av ventelister
Soknaden er gyldig i en maned etter onsket innflyttingsmaned. Hvis du ikke har fatt et boligtilbud i lopet av denne perioden og fortsatt er interessert i studentbolig, ma du selv kontakte Strandvegen Studentheim og gi beskjed om dette.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Strandvegen Studentheim. Se ogsa informasjon om leiekontrakt og reglement under beboerinformasjon i menyen.

Apningstider:

Mandag - Fredag: kl 08:30 - 15:30

Telefon:  77 61 82 04

E-post: post@studentheim.no

Se kontaktinformasjon i menyen for ytterligere opplysninger.